Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

J a n   P e r ů t k a

 

K   L u h á m   1 9 7 ,   7 6 3  0 2   Z L Í N  –  L o u k y

m o b i l :  + 4 2 0  6 0 4  2 3 8  5 5 9     e - m a i l :  jan.perutka@atelier-ukv.com

M o ž n o s t   k o n z u l t a c í   p r o s t ř e d n i c t v í m   s k y p e :  a t e l i e r - u k v

 I Č O :  4 4 1 0 7 7 4 9                       n e j s e m   p l á t c e m   D P H

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM

 

    CKŽ: celokožená vazba
    PKŽ: polokožená vazba
    CPG: celopergamenová vazba
    PPG: polopergamenová vazba
    CPP: celopapírová vazba

- f: vazba francouzská
- b: vazba dle Bradela
- h: vazba holandská

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com